Tábor

Termín následujícího setkání: 18. 9. 2018

 Vítejte na stránkách létajícího centra Tábor. Naleznete zde informace z jednotlivých setkání.

Informace ze setkání 2. 3. 2018:
Na březnovém setkání jsme prošli postupně témata týkající se magnetických vlastností cívek, elektromagnetické indukce a transformace proudu a napětí. Ukázali jsme si, jak jednotlivé jevy demonstrovat pomocí jednoduchých pomůcek a experimentů (vznik vířivých proudů, chování cívky při přerušení obvodu apod.) i pokusů s většími cívkami a síťovým napětím. Na závěr jsme si ukázali konkrétní aplikaci "pro každý den" a pohráli si s indukčním vařičem.

Informace ze setkání 21. 11. 2017:
V listopadu jsme dokončili povídání o paprskové optice a věnovali jsme se oku – jeho funkci, vadám, optickým klamům apod. Ve druhé části setkání jsme se věnovali optice vlnové – jak demonstrovat chování světla na optické mřížce, využití polarizačních filtrů, hologramům a schopnost laseru soustředit velké množství energie do jednoho bodu. Účastníci si odnesli buď vlastní kinetoskop, nebo pomůcku na prostorové obrázky vytvářené pomocí videí pouštěných na mobilním telefonu (příp. obojí).
Příští setkání je naplánováno na 6.2.2018 od 15.30. Věnovat se budeme střídavým proudům a elektromagnetické indukci.

Informace ze setkání 3. 10. 2017:
Na prvním letošním setkání jsme prošli postupně témata paprskové optiky tak, jak je probíráme ve škole – od základních pojmů (paprsek, odraz, rozptyl apod.) přes důkaz přímočarého šíření světla, odraz, lom, totální odraz, až po vlastnosti zrcadel a čoček.
Příští setkání je naplánováno na 21. 11. 2017 od 15.30. Věnovat se budeme funkci oka, vlnové optice, případně dalším tématům týkajícím se vlnění.

Informace ze setkání 7.2.2017:
Při dubnovém setkání jsme si pohráli s výbojovými trubicemi, pozorovali chování různých předmětů v mikrovlnce, pokovovali, vyráběli vodík v malém (jako žákovský pokus) a sestavovali články z jablek. Příští setkání je plánováno na 4.4.2017, opět od 15.30 na G Pierra de Coubertaina v Táboře. Tématem bude akustika.

Informace ze setkání 6.12.2016:
Na prosincovém setkání jsme se věnovali základním pokusům z elektrostatiky – jak zavést pojmy kladný a záporný náboj, demonstrovat chování vodiče a izolantu v souvislosti s přenosem náboje, rozložení náboje na vodiči. To vše za použití  pomůcek „profesionálních“ (van de Graafův generátor, indukční elektrika, elektroskop) i jednoduchých (plastová brčka a kapesníky, plechovky s pásky alobalu, bílý a černý ping-pongový míček..)

Informace ze setkání 18.10.2016:
V prvním setkání tohoto školního roku jsme navázali na povídání o tepelných jevech a věnovali se skupenským změnám. Prošli jsme si nejprve několik experimentů, které demonstrují jednotlivé fázové přechody (var za sníženého tlaku v injekční stříkačce, změna objemu páry pomocí balonku na zahřívané baňce s vodou, rozdíl v údajích mokrého a suchého teploměru, přimrzlý hrnek,…). Pak proběhlo několik pokusů s přesahem do dalších témat (tání ledu ve sladké/slané vodě, hladina vody pří tání ledovců). V poslední části jsme si zkusili, co všechno se dá provádět se suchým ledem – sledovali jsme sublimaci volně i v uzavřeném balonku na váze, vypouštěli bubliny plněné CO2, mrazili ovoce, sledovali jarové bubliny plavající na hladině CO2 v krabici a prohlédli si granule suchého ledu USB mikroskopem.

Informace ze setkání 26.4.2016:
Na druhém setkání „létajícího centra“ v Táboře jsme postupně prošli celý tématický okruh Teplo tak, jak jej učíme ve škole – od vzniku (tření kousků prádelní šňůry o nohy od židle, kreslení třením na pásky z pokladen) přes reakce látky na teplo (tedy hlavně roztažnost) až po přenos tepla různými materiály a přenos tepla prouděním. Zkusili jsme si pohrát s kousky odrazné folie pro první pomoc. Došlo i na experimenty poněkud náročnější na vybavení – místní organizátor Vláďa měl termokameru, kterou snímal jednak tepelné „otisky“ rukou na různých materiálech, jednak pásky z různých materiálů osvícené žárovkou. Navíc jsme měli od Petra Kácovského z KDF MFF UK zapůjčené termofolie. Na závěr si mohli účastníci zkusit vyrobit vlastní kalorimetr nebo vrtulku na stoupající teplý vzduch z víčka.

Informace ze setkání 26.1.2016:
Jednalo se o první setkání tzv. „Létajícího centra“ v Táboře. V úvodu byli účastníci seznámeni s Nadací Depositum Bonum – důvod jejího vzniku, její hlavní aktivity apod. Následoval rozbor výuky Newtonových zákonů – způsob vedení hodin, základní metodické postupy, doplňkové pokusy určené k prověření pochopení učiva. Během celého setkání se několik účastníků velice aktivně zapojovalo, navrhovalo vlastní postupy, diskutovali jsme nad vhodností či nevhodností některých vysvětlení demonstrovaných jevů apod. Zkusili jsme si pokusy s pomůckami zcela jednoduchými (upravené PET lahve, ping-pongové míčky, balonky), ukazovali zákon akce a reakce pomocí skateboardů, či zcela profesionální školní měřící systém.