Praha (Špitálská)

Příští setkání: listopad 2017

Gymnázium Špitálská, Špitálská 2/700, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Kontakt: Stanislav Gottwald, email: stanislav.gottwaldzavináčmff.cuni.cz

Setkání regionálního centra Praha Špitálská budou ve školním roce 2016/2017 probíhat vždy první úterý v měsíci (pokud to vyjde) od cca 14:45 do cca 16:45 hod.

Informace ze setkání 19. 9. 2017:
První naše poprázdninové setkání proběhlo 19. září. Nedorazili všichni, protože paralelně probíhal seminář na MFF UK. Naši vyslanci však přislíbili, že to, co se dozvědí na matfyzu, ukážou na centru ostatním. I tak nás bylo 19. A co jsme dělali? Pohroužili jsme se do mechaniky a vyrobili si pár „hraček“. Nejdříve to byl pavouk z papíru lezoucí na provázku a závěru trochu složitější žába z kartonu a brček. Pohráli jsme si se stavbou Leonardova mostu podle nápadu Katky Lipertové. V poločase jsme se rozptýlili malou skupinovou soutěží: Pomocí speciálního „kostkostroje“ z provázků a gumiček jsme soutěžili o to, kdo v daném limitu vystaví z kostiček nejvyšší věž. Šlo nejen o přesnou práci s kostkostrojem a těžištěm kostek, ale i o taktiku a sladění skupiny. Moc jsme se u toho pobavili.

Informace ze setkání 6. 6. 2017:Na posledním setkání ve školním roce 2016/17 jsme si připomněli pájení a vytvořili alespoň jednu ze zajímavých pomůcek. Jedna slouží k detekci elektrostatického pole (obsahuje Darlingtonovo zapojení) a druhá využívá změny odporu fotorezistoru s osvětlením (v případě, že poklesne osvětlení pod určitou hodnotu, rozsvítí se LED a naopak). Někteří stihli sestavit jen jedno zapojení, jiní obě. Sondu s fotorezistorem jsme si vyrobili všichni, a to podle metodiky Vaška Pazdery z Olomouce. Kdo něco nestihl, uložil si dobrovolný prázdninový domácí úkol. Cool

Informace ze setkání 9. 5. 2017:Tentokráte jsme se (na pozvání pana ředitele J. Mareše) stali hosty ZŠ v Dubči.   Seznámili jsme se tu s novou přírodovědnou laboratoří. Ve skupinkách jsme si mohli podle vlastního tempa a zájmu vyzkoušet řadu zajímavých měření využitím měřících sad Furier - Einstein My-lab, Furier-Einstein tablet a EDU-lab, a to z nejrůznějších oblastí fyziky (mechanika kapalin, optika, elektřina, magnetismus, termika). Návštěva nebyla jen inspirací co se týče zajímavých fyzikálních úloh, ale i pokud jde o možnost porovnání různých měřících sad, se kterými se učitelé mohou setkat.

Informace ze setkání 4. 4. 2017:Na toto setkání mezi nás přišli „kluci od Vernierů“ a seznámili nás se svými novými nápady na experimenty se sondami systému Vernier. Zopakovali a rozšířili pro nás tzv. Přírodovědný inspiromat“. Jde o spoustu námětů na zajímavé experimenty z fyziky, chemie a biologie (fyziologie člověka) s čidly od firmy Vernier. Jedná se o zajímavé náměty, které zahrnují metodicky propracované nápady Pavla Böhma a Jakuba Jermáře z MFF UK za celý minulý rok.

Informace ze setkání 7. 3. 2017:Na toto setkání přišla mezi nás Věra Krajčová, která se nanotechnologiemi a nanočásticemi již dále zabývá. Vycházela při tom z dílny, kterou měla na setkání Heuréky v Náchodě (popis dílny je ve sborníku z konference na str. 77). Na setkání jsme si nejdříve připomněli, co se skrývá pod pojmem nanotechnologie a že nanostruktury a nanomateriály doprovázejí lidstvo od nepaměti. Zabývali jsme se nejen jejich přítomností, ale i minulost í a blízkou budoucností. Pak jsme experimentovali s běžně dostupnými přípravky a hračkami, které obsahují nanočástice udávající jim zajímavé vlastnosti.

Informace ze setkání 14. 2. 2017:Tentokrát jsme navštívili Interaktivní laboratoř (IFL) na MFF UK, kde by pro nás připravený speciální program složený z úloh z termiky. Jednalo se převážně o kvalitativní experimenty se zaměřením na konceptuální porozumění těm oblastem termodynamiky, které se ukazují být deformovány mnoha studentskými miskoncepcemi. Práce probíhala ve skupinkách. Účastníci si pak vybírali ty pracoviště a experimenty, které jim připadaly zajímavé a využitelné pro práci na daném stupni školy. Případné problémy a nejasnosti si účastníci prodiskutovali ve skupinkách případně s pracovníky IFLu. Na závěr proběhla reflexe práce jednotlivých skupin a diskuse o možnosti využití v praxi. Elektronicky byla rozeslány pracovní listy a popisy jednotlivých experimentů/měření.

Informace ze setkání 10.1.2017:Lednové setkání bylo věnováno optice, konkrétně barvám. Zabývali jsme se charakteristikami barev, barvou těles, skládáním barev a barevným viděním. Pomocí RGB LED (napájených diod na destičce) jsme zkoušeli osvěcovat různobarevné předměty a nápisy a zajímali se, jak se v různých barvách mění. Zkoumali jsme i záření UV LED a jeho „překvapivý“ vliv na luminiscenční papírky a „svítící“ kámen.

Informace ze setkání 13.12.2016:Poslední setkání v roce 2017 se neslo ve vánočním duchu. Každý z účastníků setkání si pro ostatní připravil dárek v podobě nějakého experimentu, který používá při výuce na svých školách. Někdo si připravil pokusů více, někdo méně, ale všechny byly zajímavé. Bylo přínosné také to, že si účastníci vyzkoušeli vystupovat před nezvyklým publikem, před svými kolegy. Někteří, kteří se nemohli z nejrůznějších důvodů setkání osobně zúčastnit, poslali pozdravy a odkazy na zajímavé fyzikální experimenty, které se svými žáky provádějí. Jedna z účastnic pro ostatní přinesla výborné vánoční cukroví.

Informace ze setkání 1.11.2016:Listopadové setkání jsme opět věnovali elektrochemii, kdy jsem si „pohráli“ s „ovočlánky“ a elektrolýzou a sdělili si své zkušenosti s výukou tohoto tématu na školách. V první části jsme si ukázali možnost, jak jednoduše a zajímavě provádět elektrolýzu solného roztoku v pipetě a jak detekovat produkty elektrolýzy. Vzhledem k tomu, že centrum navštěvuje několik vyučujících chemie, bavili jsme se i o různých přístupech (jak uchopit dané téma ve fyzice a jak v chemii) včetně bezpečnosti práce. Další část byla věnována zkoumání „ovočlánků“ (tj. elektrochemických zdrojů z ovoce a zeleniny) a bramborových odporů na nejrůznějších úrovních (od základní až po možnost kvantitativnějšího přístupu na úrovni SŠ). Pomocí několika „ovočlánků“ jsme rozsvítili diody a zprovoznili kalkulačku.

Informace ze setkání 4.10.2016:Další setkání vedla jedna z účastnic centra Hana Burešová ze ZŠ Ratibořická. Seznámila nás s tím, jak zapojuje žáky do práce ve fyzice, kdy žáci z vyšších ročníků pomáhají v bádání mladším žákům. Tento způsob práce nazývá Malé tandemy. Některé pokusy, které s žáky tímto způsobem dělá, si vyzkoušeli i účastníci centra (vážka, desetník na vodě apod.) Ukázala nám i výsledky práce žáků v jiných předmětech (výtvarná výchova, český jazyk), kde žáci malé tandemy hodnotili. Náměty H. Burešové byly impulsem pro ostatní, aby něco podobného zkusili i na svých školách.

Informace ze setkání 28.9.2016:
Osmadvacátého září jsme oslavili celodenní exkurzí do Plzně. Nejdříve jsme navštívili Techmánii, kde jsme shlédli i jedno vystoupení se zajímavými pokusy s tekutým dusíkem. Ač jsme v expozicích byli několik hodin, určitě bychom si zde hráli a zkoumali i déle. Byli jsme ale objednáni ještě na exkurzi do pivovaru. Před návštěvou jsme stihli ještě menší oběd. To se nám vyplatilo, protože 120 minutová prohlídka pivovaru byla završena ochutnávkou výborného piva ve sklepení. Tak tak jsme stihli zpáteční autobus.

Informace ze setkání 7.6.2016:Na posledním setkání ve školním roce 2015/16 se účastníci seznámili a „pohráli“ s Energetickým boxem společnosti Eduka Centrum – soupravou na výuku zejména o obnovitelných energiích. Prezentaci provedli přímo výrobci této pomůcky, kteří na vývoji spolupracují s doc. L. Koníčkem z Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity. Pak jsme si předvedli pár vychytávek, které by se daly použít ve výuce po klasifikaci. Na závěr jsme si popovídali o tom, co bychom chtěli dělat v příštím školním roce, a kdy se budeme setkávat.

Informace ze setkání 3.5.2016:Na květnovém setkání centra jsme se podívali na zoubek hydraulickým zařízením. V první části setkání jsme se ocitli v roli žáků. Vedoucí centra na účastnících (coby žácích) předvedl, jak toto téma učí sám, a to s využitím modelu EUR. Po té se rozpoutala diskuse, jak kdo toto téma učí, jaké používá pokusy, co se mu osvědčilo a co ne. Na závěr si všichni účastníci ze stříkaček, hadiček a kartónu vyrobili model ruky na dálkové hydraulické ovládání.

Informace ze setkání 5.4.2016:Naše centrum navštívilo tentokráte školní reaktor VR-1 (přezdívaný „Vrabec“) na FJFI ČVUT. Po seznámení s pravidly bezpečnosti v prostoru reaktoru, jsme se převlékli do ochranného oblečení a někteří z nás obdrželi dozimetry. Po krátkém obecném seznámení s účelem a funkcí pracoviště a základními technickými parametry reaktoru jsme se rozdělili do dvou skupin, abychom si (za současného výkladu odborníků, kteří na reaktoru pracují) mohli podrobně prohlédnout jednotlivé části pracoviště.

Informace ze setkání 15.3.2016:Obsahem setkání bylo „Užití internetu při domácí přípravě žáků“. Přišel mezi nás Pavel Böhm, zakladatel společnosti Edufor, aby nás seznámil se systémem DRILL & SKILL. Řada z účastníků využila nabídku, zřídit si účet a systém si bezplatně vyzkoušet. V další části jsme se zabývali systémem Moodle pod vedením jednoho z účastníků, který systém pravidelně využívá. Jan Brabec, který pracuje jako učitel na ZŠ Lyčkovo náměstí, má zkušenosti nejen se systémem Moodle, ale i se zaváděním tabletů do výuky apod. Protože systém není pro řadu účastníků zcela cizí, rozvinula se poměrně rozsáhlá diskuse a padaly argumenty jak pro, tak i proti danému systému a užitím tabletů ve výuce vůbec. Po té jsme se přesunuli do učebny IVT, abychom si každý vyzkoušeli práci se systémem „na vlastní kůži“. Všichni jsme dostali heslo k připravenému účtu a mohli jsme si online vyzkoušet tvorbu stránku na dané téma s využitím programu, který značně zjednoduší práci v daném systému.

Informace ze setkání 9.2.2016:Na únorovém setkání jsme se zabývali kapalinami z netradičních pohledů. Střídala se teoretická okénka s praktickou činností. Seznámili jsme se se zajímavou kapalinou Novec 1230, pohráli jsme si s mýdlovými bublinami, Nenewtonovskými kapalinami apod. Popovídali jsme si o deformaci těles a šíření deformace v kapalině a na závěr namíchali Archimedův koktejl (z džusů a sirupů nejrůznějších hustot), kterým jsme si připili na další semestr práce v Elixíru.

Informace ze setkání 5.1.2016:První setkání v roce 2016 jsme zasvětili zkoumání elektrických motorků. Setkání si připravila jedna z účastnic centra, Adriena Hendrychová. Seznámila nás s tím, jak s daným tématem pracuje ve výuce, ukázala zajímavé materiály, které je možné najít na internetu a dala nám k dispozici svoji prezentaci, kterou vyráběla spolu se svými studenty. V další části setkání si každý účastník vyrobil „cívkový vláček“ z baterky, magnetů a namotaného vodiče. Vyrobili jsme si i jednoduchý homopolární motorek, a to podle návodu VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad  Sázavou (na internetu je celá řada videí a materiálů; pěkně vysvětlená je funkce a výroba tohoto motorku na stránkách experimentů KDF MFF UK). Na závěr každý účastník obdržel ještě fyzikální dárek do nového roku.

Informace ze setkání 1.12.2015:
Na poslední setkání v letošním roce nás navštívila Mgr. Jana Šestáková z KDF MFF UK, která se zabývá metodou Peer Instruction, a to nejen na katedře didaktiky fyziky, ale i přímo ve třídě, na ZŠ. Seznámila nás jak s metodou samotnou, tak s vlastními zkušenostmi a zkušenostmi učitelů, se kterými zkoumá účinnost metody v roli mentora. Přiblížila nám práci E. Mazura, nadšeného propagátora metody Peer Instruction, se kterým na této metodě dlouhodobě spolupracuje a nějaký čas učila na stáži. Právě E. Mazur je autorem několika odborných statí na dané téma a učebnic, podle kterých učí na vysoké škole, kde tuto metodu s úspěchem používá. Pochopitelně jsme si tento způsob výuky vyzkoušeli na vlastní kůži, v roli žáků. Hledali jsme odpovědi na zdánlivě jednoduché otázky, a to nejdříve každý zvlášť a pak ve skupinách. Byli jsme nuceni obhajovat své názory a představy a co nejlépe argumentovat. V průběhu se rozvinula zajímavá diskuse o použití této metody obecně i konkrétně při  naší výuce, v naší třídě.  Protože šlo o setkání „předmikulášské“, dostali jsme nadílku již předem v podobě mikulášských sladkostí.

Informace ze setkání 3.11.2015:
Na třetím setkání centra v letošním školním roce jsme se pustili do pájení. Nejdříve jsme si připomněli pár věcí z elektroniky (zapojení a funkce LED, tranzistoru v zapojení se společným emitorem apod.) a pak jsme začali pájet. Udělali jsme si jednoduchý obvod zvaný zloděj joulů (Joule Thief) podle metodiky Václava Piskače. Zapojovali jsme a pájeli, motali cívky, zkoušeli funkčnost sestavených obvodů, opravovali, měnili směr polarity, měnili zapojení trafa, opět zkoušeli, opět opravovali… a nakonec jsme byli šťastní, že vše fungovalo tak, jak je potřeba. Pochopitelně jsme byli hrdí na to, co jsme vytvořili.

Informace z exkurze (11. 10. + 11. 11. + 19. 11. 2015):
V průběhu října a listopadu navštívili 3 skupiny našeho centra nemocnici Na Homolce, oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie. Obsahem nebyla jen návštěva tohoto pracoviště, ale i zajímavá přednáška a diskuse se zkušeným a pro věc velmi zapáleným pracovníkem z oddělení lékařské fyziky, Ing. Josefem Novotným, Ph.D. Dané pracoviště patří ke špičce ve světovém měřítku, a to v neposlední řadě i díky nadšení a obětavosti těch, kteří na něm pracují. Seznámili jsme se s historií a současnosti Leksellova gamanože (u nás jeho historie začala díky kontu Míša) a základním principem této léčebné metody. Zkusili jsme si také (pomocí speciálního softwaru) vytvořit ozařovací plán. Velmi zajímavá byla i diskuse, která každému setkání vtiskla originální a neopakovatelný ráz (záleželo na dotazech návštěvníků, a tedy směru výkladu, který byl posluchači vybrán). Dozvěděli jsme se mnoho nejen o samotném gamanoži, ale i o cestě pacienta, nelehké, ale zajímavé práci na daném pracovišti, přípravě budoucích odborníků, výzkumu apod.

Informace ze setkání 29.9.2015:
Na prvním setkání v novém školním roce jsme se zabývali papírem z fyzikálního pohledu a jeho využitím ve výuce. Nejdříve jsme se seznámili s tím, co je nového v Nadaci a jak to vypadá s akreditací setkávání (podmínkami udělování certifikátů). Na závěr úvodní části se dohodly termíny setkávání, jejich obsah a témata exkurzí. Hlavním tématem setkání byl ale papír. Bavili jsme se nejen o tom, co se všechno dá z papíru vyrobit a jak tyto výrobky ve fyzice používat, ale také o tom, jaké možnosti nám skýtá papír jako objekt fyzikálního zkoumání. Předvedli jsme si „klasické“ pokusy, jako je ohřívání vody v papírové krabičce. Zkoušeli jsme, jak se chová papír, kterým obalíme tyčky z různých materiálů, po vložení do ohně apod. Pomocí papíru jsme si zvážili mince, prstýnky a podobné drobnosti. Zabývali jsme se také pevností papíru v tahu s využitím metodiky V. Žáka (viz Veletrh nápadů učitelů fyziky z letošního roku). Proměření meze pevnosti v tahu bylo motivováno pokusem, který se zabýval tím, jak na papír podepřený ve dvou místech postavit náklad o co nejvyšší hmotnosti. V souvislosti s tímto pokusem jsme si ukázali pěkně vypracovaný projekt ZŠ Zeleneč, který se týkal staveb mostů z papíru. Při měření jsme si zopakovali formáty papíru, pojem hustota a plošná hustota, napětí v materiálu jako analogickou veličinu k tlaku. Z měření nám vyplynulo, že mez pevnosti použitého kancelářského papíru jsou desítky MPa. Pochopitelně jsme nezapomněli na různé papírové vystřihovánky a hříčky z materiálů Věry Bdinkové, pobavili jsme se konstrukcí a hlavně zkoumáním funkčnosti papírových vírníků…

Informace z exkurze 9.6.2015:
V úterý 9. 6. jsme s centrem a několika dalšími učiteli fyziky z Prahy navštívili muzeum a provoz závodu Škoda Auto Mladá Boleslav. Nejdříve jsme s výkladem prošli celé muzeum a depozitáře, po té jsme jeli do provozu, kde jsme navštívili několik výrobních hal. Samotná firma zabírá zhruba třetinu rozlohy města s nepřehlédnutelnou dominantou – 200 metrů vysokým komínem sloužící potřebám elektrárny Ško-Energo. Muzeum je zcela nově koncipovanou výkladní skříní značky, která zve návštěvníky k pestré a poutavé procházce historií firmy od jejího zrodu až po současnost. Vozy, které se již nevměstnaly do muzea, se nachází v depozitáři. Jde o sbírku sportovních vozů, prototypů i vozů sériové výroby. Najdeme zde také slavný vůz „Upír z Feratu“. Po historickém exkurzu jsme se odebrali do vlastního provozu, kde nás průvodci seznámili s výrobou od samého začátku, tedy od kusu plechu svinutého do velkých rolí, přes jejich řezání a lisování do požadovaných tvarů, barvení atd., až k samotnému sestavování výsledného vozu na montážní lince. Každý vůz je svým způsobem originál, který je vyroben přesně podle přání zákazníka. Už z toho důvodu je nevyhnutelná špičková logistika a perfektní práce všech zaměstnanců. Tato exkurze byla zajímavá nejen pro nás, učitele fyziky, ale může být vhodným zpestřením výuky technických oborů a motivací studentů na různých stupních škol.

Informace z exkurze 30.5.2015:
V sobotu 30. 5. naše centrum navštívilo vodní elektrárnu ve Štěchovicích. Prohlídka areálu elektrárny včetně úvodního seznámení s energetikou ČR trvala cca 3 hodiny. Na závěr nám průvodce promítl krátký film o průběhu a následcích povodní v roce 2002.  Tuto exkurzi jsme spojili i s krátkým výletem po okolí Štěchovic a návštěvou horní nádrže přečerpávací části elektrárny. I když nebylo zrovna nejlepší počasí, exkurzi i výlet jsme si perfektně užili. Na závěr sobotního výletu jsme si poseděli v jedné z příjemných hospůdek Štěchovic. 

Informace ze setkání 5.5.2015:
Květnové setkání bylo věnováno těžišti a stabilitě těles. Aktivity a ukázky vycházeli zejména z přání a zkušeností účastníků setkání. Ukázali jsme si, co a jak by se při probírání daného tématu dalo použít, co by si žáci mohli sami vyrobit a kde by mohli samostatně bádat. Na závěr jsme si udělali aktivitu, která by mohla být se žáky prováděna nejen při probírání daného tématu, ale kterou je možno použít na adaptačních kurzech, školách v přírodě apod., marshmallow challenge. Při tom se jedná o aktivitu, o které se můžeme dočíst (a shlédnout) plno zajímavých věcí na internetu. Nejde totiž o pouhé hraní, jak by to na první pohled mohlo vypadat.

Informace ze setkání 7.4.2015:
Další setkání Centra bylo věnováno magnetismu a elektromagnetické indukci. Hlavním lektorem byla Věrka Koudelková z MFF UK, která se daným tématem zabývala ve (nejen) své diplomové práci.  Ukázala nám mnoho zajímavých experimentů z dané oblasti, seznámila nás s výzkumy, které se zabývají miskoncepty žáků zejména v oblasti elektromagnetické indukce. Předvedli jsme si také, jak je možno tyto nesprávné představy eliminovat pomocí vhodných experimentů. Na závěr jsme si vyrobili jednoduchou pomůcku z neodymových magnetů na levitaci tenké tuhy.

Informace ze setkání 10.3.2015:
Třetí setkání Centra v roce 2015 bylo věnováno termice a chybným představám žáků o teple, skupenských přeměnách a tepelné výměně. Tentokrát mezi nás přišel Mgr. Petr Kácovský, který se toto problematikou zabývá v rámci své disertační práce na KDF MFF UK. Podělil se s námi o své zkušenosti z vlastní výuky, různých předváděcích akcí a výzkumů, které provedl a zpracoval v rámci své disertační práce. Nejdříve jsme si prošli konceptuální test, promysleli si, co by našim žákům mohlo dělat potíže a co na druhou stranu by pro ně mohlo být jednoduché. Petr nás pak seznámil s tím, jak dopadl průzkum na omezeném vzorku škol. V další části jsme si mohli vyzkoušet nějaké zajímavé experimenty z termiky a řadu věcí prozkoumat okem termokamery. 

Informace ze setkání 3.2.2015:
Druhé letošní setkání proběhlo netradičně v jedné z poslucháren MFF UK V Holešovičkách 2. Přivítal nás skvělý koláč upečený v místní kantýně a pro někoho tradiční prostory posluchárny, kde se mnozí účastníci jako studenti vzdělávali. Tématem byl průřez celou optikou: od geometrické přes vlnovou až po kvantovou. Jednalo se spíše o ukázku pokusů, které Standa Gottwald na půdě MFF předvádí studentům SŠ. Řada těchto pokusů je ale vhodná i pro ZŠ, a to už z toho důvodu, že se v přednášce nevyskytl ani jeden vzorec. Vzhledem k tomu, že se účastníci dotazovali a Standa se nenechal tlačit plynoucím časem (i když prý něco vynechal), naše setkání se dosti protáhlo; byla zařazena i přestávka, kdy se dojedlo připravené pohoštění. Dozvěděli jsme se ale mnoho zajímavých věcí. Při odchodu dostali účastníci kousek optického vlákna.  

Informace ze setkání 6.1.2015:
Naše „tříkrálové“ setkání probíhalo ještě v duchu doznívání Vánoc. Někteří účastníci ostatním ukázali zajímavé věcičky s fyzikálně-vánoční tematikou (blikající LED stromeček, hrnek měnící barvy, magnetický „vláček“ apod.). Po té jsme se rozdělili do skupinek a zahráli si několik fyzikálních soutěží (např. při hře na Popelku jsme fyzikálním způsobem třídili různé malinké předměty, odhadovali, kolik udrží elektromagnet napájený plochou baterií apod.). Na závěr jsme si porovnali své historicko- fyzikální znalosti v malém (cca padesáti otázkovém) testu….

Informace ze setkání 2.12.2014:
Na setkání jsme si spolu s Ph.D. V. ŽákemKDF MFF UK zkusili práci s programem Audacity a vyzkoušeli pár zajímavých námětů z akustiky. V. Žák nás seznámil se svými novými pracovními listy, které vytvořil v rámci projektu pro AV. Ověřili jsme si např. frekvenci ladičky, pohráli s flétnami, zobrazili některé hlásky, nahráli a pozpátku přehráli některé palindromy apod. Na závěr jsme si ukázali pár námětů na další pokusničení v akustice (tedy pár pokusů, které můžeme s žáky v daném tématu provádět).

Informace ze setkání 11.11.2014:
V rámci oslav 60. výročí založení laboratoře vysokého napětí v Běchovicích navštívilo naše centrum toto pracoviště (EGU-HV Laboratory a.s.) a její zaměstnanci se nám maximálně věnovali. Seznámili nás s historií a posláním laboratoře a předvedli nám řadu zajímavých experimentů, které při běžných exkurzích neukazují.

Informace ze setkání 14.10.2014:
Co nového v kvantové fyzice nám srozumitelnou (a i na základní škole použitelnou) formou přiblížil Mgr. Petr Pospíšil, který pracuje na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, na gymnáziu ve Špitálské ulici v Praze učí v tandemu v rámci projektu Elixír (tandemy 1.0) a zabývá se popularizací fyziky a fyzikální chemie. Protože jedním ze základních charakteristik částic je jejich „vlnovost“, pohráli jsme si s interferencí světla a vyrobili si optickou mřížku…

Informace ze setkání 30.9.2014:
První setkání v dalším školním roce jsme zasvětili pokusům, které jsou poměrně efektní a dají se provádět na setkáních typu „fyzikální show“. Jsou to zejména pokusy s ohněm, světlem a kapalným dusíkem, pokusy, které jsou tedy efektní a pro žáky atraktivní (stane se třeba něco, co by neočekávali, co na první pohled odporuje tzv. selskému rozumu). Pomocí kapalného dusíku jsme si na konci setkání vyrobili skvělou zmrzlinu. Jedna z účastnic centra, Jana Vavřinová vše zaznamenala zkušeným pohledem jejího iPedu, sestříhala a umístila na web

Informace ze setkání 10.6.2014:
Na posledním setkání ve školním roce 2013/14 jsme si trochu zapájeli. Sestavili jsme si jednoduchou UV lampičku, jednoduchý detektor polarity napětí a jednoduchý zesilovač. Lampičky svítily všem o sto šest, detektory detekovaly. Někteří si sestavili i další jednoduché varianty, které si odnesli s sebou a budou používat ve výuce. Někteří zdatnější si vyrobili detektor malých proudů, který je možno využít např. při výuce elektrostatiky. 
Na závěr jsme se domluvili na dalším setkání koncem září a říjnové exkurzi (pravděpodobně v součinnosti s nějakým dalším centrem). Už teď se těšíme na další setkávání.

Informace ze setkání 6.5.2014:
Naše květnové setkání bylo věnováno teplu a světlu, resp. elektromagnetickému záření, které se přimyká k viditelné oblasti, tj. ultrafialovému a infračervenému záření. Protože tuto část okem nevnímáme přímo (musíme použít např. kameru, která zobrazuje IR záření, resp. ho neodfiltruje) a protože jsme většinu času pracovali ve tmě, nazvali jsme toto setkání „Temná fyzika“. Nejdříve jsme si pohráli s modelem parního stroje, pak nás Zuzka Tesárková seznámila s tím, jak sama toto téma učí na její mateřské ZŠ. V další části jsme si pohráli se zapůjčenými termokamerami, povídali si o tepelných mostech apod. Na závěr nás Věra Krajčová seznámila se svým pojetím výuky UV a IR záření a při dobrém zatemnění jsme si pohráli s kamerou pro noční vidění a UV lampičkami jsme se podívali na pupeny kaštanů, bankovky, různé luminofory apod. Věrka nás pak ještě seznámila s projekty EU, do kterých je zapojena a zkušenostmi z práce na těchto projektech.

Informace ze setkání 8.4.2014:
8. 4. bylo naše setkání věnováno využití moderních technologií (zejména tabletů) ve výuce fyziky. Přišel mezi nás Mgr. Radim Kusák, který se moderními technologiemi (a především tablety) ve výuce intenzivně zabývá a seznámil nás se svými zkušenostmi s tablety při své výuce. Předvedl nám užití řady zajímavých programů a doporučil nám některé zajímavé aktivity. Všichni jsme si mohli s tablety do sytosti pohrát, neboť jsme měli k dispozici jak své vlastní, tak i ty, které jsme si mohli od Radima zapůjčit. Setkání bylo velmi zajímavé a poučné. Jednalo se o téma, které oslovilo nejen kmenové návštěvníky centra, ale i mnohé další zájemce. 

Informace ze setkání 11.3.2014:
11. 3. jsme se sešli jako obvykle na Gymnáziu Špitálská, přičemž tématem tohoto setkání byla geometrická optika se zaměřením na zobrazování odrazem. Nejdřív jsme řešili organizační věci spojené s exkurzí do AV (laser PALS a Tokamak), která proběhla 14. 3 ve spolupráci s regionálním centrem Nymburk. Pak jsme se již plně věnovali optice. Účastníci obdrželi množství materiálů (pracovních listů a šablon) a po seznámení s těmito materiály a fígly na přípravu zajímavých pomůcek se vrhli na výrobu dutých a vypuklých zrcadel z rozřezané trubky a zrcadlové fólie, válcového zrcadla z trubičky od toaletního papíru, různých „krásnohledů“, případně Newtonových kotoučů ze starých CD a kuliček. Ve volných chvílích si účastníci mohli prohlédnout různé „magické“ hračky, které využívají odrazu, a mohli si zabádat nad jejich konstrukcí. Příští setkání proběhne 8. 4. Na stejném místě a budeme se zabývat možností využití Androidů a iPedů ve výuce fyziky.  

Informace ze setkání 4.2.2014:
Další setkání bylo věnováno elektrochemickým zdrojům, kondenzátorům a jednoduchým elektrickým obvodům. Nejdřív jsme si sestrojili jednoduché zdroje z brambor a hřebíků, pomocí nich pak zprovoznili kalkulačku a „bramborové“ hodiny. Dále jsme sestavovali jednoduché obvody se žárovkami a zkoumali jejich svítivost a měřili proudy a napětí v obvodu. Pak jsme zkoumali platnost Ohmova zákona pro žárovku, a to jak pomocí sond Vernier, tak sestrojením V/A charakteristiky užitím multimetrů. Na závěr tohoto bloku jsme si prozradili, jak to udělat, aby tento zákon platil. V posledním bloku jsme si zkonstruovali jednoduché alobalové kondenzátory a pomocí nich zkoumali, na čem závisí jeho kapacita a jak se mění kapacita při jejich sériovém a paralelním spojení. Příští setkání bude věnováno optice.

Informace ze setkání 7.1.2014
První novoroční setkání bylo věnováno elektrostatice. Zopakovali jsme si základní pokusy, způsob nabití nejrůznějších předmětů, způsob jednoduché detekce náboje. Tentokrát se do přípravy a vedení setkání zapojilo více účastníků, kteří ostatní seznámili, jak dané téma učí oni, jaké pokusy se jim osvědčily a jaké jsou „fígle“, aby vycházely co nejlépe a nejpřesvědčivěji. Diskuse probíhala i po ukončení oficiální části setkání.  

Informace ze setkání 3.12.2013
Toto naše setkání mělo předvánoční atmosféru. Z počátku jsme si „poklábosili“ nad malým občerstvením a podělili se o fyzikální „události“, které nás potkaly v čase od minulého setkání. Dále jsme se zabývali pokusy, které bychom mohli využít na předvánočních hodinách – pokusy se svíčkami, LEDkami, pokusy demonstrující proudění vzduchy apod. Krom toho, že účastníci setkání obdrželi malé fyzikální dárky, byla pro ně připravena učebna s pokusy z optiky a světelnými efekty včetně světelných efektů s ÚV zářením. 

Informace ze setkání 5.11.2013:
Druhé setkání centra bylo věnováno práci se sondami Vernier. Setkání se zúčastnil přímo jeden z distributorů sond v ČR (Edufor Services s. r. o.) Jakub Jermář (KDF MFF UK), který připravil prezentaci jednotlivých sond (s důrazem na ty sondy, které jsou zatím obsažené v „půjčovacím“ balíčku). Po skončení setkání si mohli účastníci sondy vyzkoušet na několika počítačích v sousední učebně PC.

Informace ze setkání 1.10.2013:
Prvního setkání, které proběhlo 1. 10. 2013 od 14:30, se zúčastnilo 12 učitelů. Po úvodních informacích o projektu Nadace a vzájemném seznámení jsme trochu zabrousili do úvodního tématu pro 6. třídu, tj.
témat. celku „látka a těleso“, s využitím metodiky projektu Heuréka. Předvedli jsme si několik pokusů na skupenské změny vosku a olova a přelévali oxid uhličitý a plyn do zapalovačů, pohráli jsme si s atmosférickým tlakem a zapalovali svíčku na dálku. Pomocí adiabatické expanze jsme si vyrobili mlhu v PETlahvi a vysvětlili princip gumování textu napsaného „gumovací“ propiskou.