Polička

Příští setkání: 3. 5. 2018
Téma: Skládání barev

Gymnázium, nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička
Kontakt: Miroslav Jílek, email: miroslav.jilek@email.cz

Termíny setkávání regionálního centra v Poličce budou ve školním roce 2017/2018 čtvrtky jednou v měsíci od 14:30 do cca 16:30 hod.

Informace ze setkání 8. 3. 2018:
Při březnovém setkání jsme se ještě jednou vrátili k prkénkovým žákovským sadám s elektrosoučástkami. Vyrobili jsme si tentokrát moduly s fotorezistory a s tranzistory doplněnými malým potenciometrem.
Spolu s dříve vyrobenými destičkami osazenými rezistory, LED a kondenzátory jsme potom zkoušeli některá zapojení demonstrující různé funkce těchto součástek. Příklady takových zapojení, která lze jednoduše realizovat i bez měřicích přístrojů, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Informace ze setkání 8. 2. 2018:
Během únorového setkání jsme s účastníky vyráběli sirény z PET lahví, nápojových plechovek a balónků. Následně jsme vyráběli dvě varianty „levitující tužky“ s využitím vlastností magnetického pole a také jsme si ukazovali některé netradičně zadané úlohy z praxe.
V březnu se ještě jednou vrátíme k elektrickým obvodům a rozšíříme si žákovské experimentální sady o moduly s fotorezistorem a s tranzistorem.

Informace ze setkání 11. 1. 2018:
Účastníci lednového setkání Elixíru si tentokrát vyrobili jednoduché indukční baterky, vytvářející napětí potřebné pro svítivé diody pohybem magnetu v injekční stříkačce s namotanou cívkou. Kromě možností využití baterky při probírání elektromagnetické indukce jsme potom také diskutovali o vlastnostech svítivých diod a rozvoji jejich uplatnění v posledních letech.
V únoru se pokusíme vyrobit například opravdu hlasité sirény nebo levitující tužky a zkusíme si představit několik netradičně zadávaných fyzikálních úloh z běžné praxe.

Informace ze setkání 14. 12. 2017:
Během posledního setkání Elixíru v tomto roce jsme s účastníky vyráběli destičky s kondenzátory a se svítivými diodami jako rozšíření žákovských sad z minulého setkání. Ukazovali jsme si také, jak pomocí těchto pomůcek jednoduše zkoumat funkci kondenzátoru v elektrickém obvodu, na čem závisí a jak se projevuje rychlost vybíjení kondenzátoru a jak se mění výsledná kapacita různě zapojených kondenzátorů.
Letošním účastníkům setkání Elixíru i ostatním příznivcům přejeme poklidné, radostí naplněné Vánoce a se všemi zájemci se budeme těšit na viděnou při společných fyzikálních hrátkách v příštím roce.

Informace ze setkání 30. 11. 2017:
Účastníci listopadového setkání si vyrobili, jak bylo slíbeno, jednoduché žákovské sady pro měření odporu rezistorů a jejich vzájemných kombinací včetně potřebných propojovacích vodičů. Stručně jsme také stihli probrat a ukázat, jaké aktivity lze s těmito pomůckami konkrétně realizovat.
Předvánoční, prosincové setkání bychom chtěli ještě věnovat stejnému tématu a rozšířit vyrobené sady o další součástky vhodné pro jednoduché žákovské experimentování.

Informace ze setkání 18. 10. 2017:
Říjnové setkání bylo zaměřeno na různé experimenty s pomůckami, které si lze v centru zapůjčit. Kromě avizovaného představení nové soupravy pro detekci a zobrazování různých druhů ionizujícího záření jsme si předváděli několik jednoduchých experimentů s využitím měřicího systému Vernier. Účastníci také ve skupinkách zkoumali vlastnosti různých materiálů pomocí zajímavé sady Spacecraft Materiál Kit, kterou vytvořila agentura ESA za účelem zvýšení zájmu dětí a žáků o přírodní vědy a kosmonautiku.
Během listopadového setkání bychom se chtěli věnovat elektrickým obvodům a vyrobit si jednoduché experimentální žákovské sady například ke zkoumání výsledného odporu různě zapojených rezistorů.

Informace ze setkání 21. 9. 2017:
První setkání Elixíru v letošním školním roce bylo věnováno výrobě jednoduchých modelů – klikových mechanismů a vozíků z nápojových brček a špendlíků, sloužících například k demonstraci přeměn různých druhů energie. Účastníci si tak mohli vyrobit například jednoduchý funkční model jeřábu, vozík poháněný plachtou, nafukovacím balónkem, gumičkou, nebo závažím.
Tradiční účastníci i všichni noví zájemci jsou srdečně zváni na říjnové setkání, kdy se budeme mimo jiné zabývat jadernou bezpečností a budeme zkoumat různé druhy radioaktivního záření pomocí unikátní detektorové soupravy, která je v centru nově k dispozici vedle dalších pomůcek k zapůjčení.

Informace ze setkání 1. 6. 2017:
Na začátku června jsme se naposledy v tomto školním roce sešli, abychom si tentokrát trochu přiblížili fyziku mikrosvěta, konkrétně pak fyziku atomového jádra. Pomocí jednoduchých modelů jsme se pokoušeli demonstrovat například srážkové experimenty, zákon radioaktivní přeměny, velikosti a hmotnosti atomových jader, nebo jejich štěpení. Proměřovali jsme také reálné záření několika radioaktivních zdrojů, zkoušeli jsme, čím vším lze toto záření ovlivnit a hovořili jsme o možnostech jeho využití a ochraně před jeho škodlivými účinky. Všem letošním účastníkům i ostatním nadšeným fyzikářům přejeme zasloužené, krásné a pohodové prázdniny a se všemi zájemci se budeme těšit na viděnou při setkáních v novém školním roce.

Informace ze setkání 4. 5. 2017:
Během květnového setkání jsme se snažili proniknout do tajů atmosférické optiky. Rozebírali jsme tak vznik známých i méně známých jevů, jako jsou duha, různé halové jevy, koróny a glórie, spodní a svrchní zrcadlení, změny tvarů objektů pozorovaných na velkou vzdálenost, změny barvy oblohy a oblaků a jiné. Většinu těchto jevů jsme také experimentálně demonstrovali za podmínek běžně dosažitelných ve třídě. Poslední setkání v tomto školním roce, na které jsou všichni zájemci srdečně zváni, bude zaměřeno především na různé jednoduché pokusy a modely přibližující zajímavou oblast jaderné fyziky.

Informace ze setkání 6. 4. 2017:
Všichni účastníci dubnového setkání si úspěšně vyrobili a vyzkoušeli spřažené oscilátory na demonstraci předávání energie díky rezonanci a také Juliusův vlnostroj pro zkoumání postupného i stojatého mechanického vlnění. Během výroby bylo dost času i na sdílení různých zkušeností z výuky a probrání aktuálních radostí a starostí souvisejících s učitelským povoláním.

Námětem květnového setkání budou optické jevy v atmosféře, které se budeme snažit teoreticky prozkoumat a pokud možno i prakticky demonstrovat.

Informace ze setkání 23. 3. 2017:
Březnové setkání se neslo ve znamení kmitů a rezonance. Účastníci si podrobně vyzkoušeli, jak je to reálně s kmitáním kyvadel a různých závaží na pružinách, co vše a jak ovlivňuje frekvenci kmitání. Pomocí velmi pomalých kmitů torzního kyvadla pak konstruovali průběh napětí výchylky na čase. Mnoho experimentů bylo věnováno také tlumeným kmitům a ukázkám projevů rezonance. Při dubnovém setkání se k tématu rezonance ještě na chvíli vrátíme a vyrobíme si spřažené oscilátory a také vlnostroj na demonstraci vlastností vlnění, které bude naším hlavním tématem.

Informace ze setkání 9.2.2017:
Během únorového setkání jsme si zkoušeli řadu jednoduchých experimentů na zobrazení magnetického pole magnetů a měření sil, kterými na sebe magnety působí. Účastníci si potom vyrobili kompas s tlumenou střelkou a zkoumali pomocí něho působení okolních magnetů a magnetické pole vodiče a cívky s proudem. Experimentálně jsme si také objasňovali vznik a účinky indukovaných vířivých proudů. Příští setkání, které se uskuteční v březnu, bude zaměřeno na kmitání a rezonanci.

Informace ze setkání 12.1.2017:
První setkání v novém roce bylo zaměřeno na astronomii. Rozebrali jsme několik možností, jak učit toto zajímavé téma a jaké vhodné materiály a zdroje k tomu využít. Účastníci si pak měli možnost vyrobit otáčivou mapu hvězdné oblohy, spektroskop a sluneční hodiny, nebo si vyzkoušet zajímavé funkce počítačových programů Stellarium a Celestia. Během únorového setkání se budeme po delší době zabývat různými jevy souvisejícími s magnetismem.

Informace ze setkání 1.12.2016:
Účastníci prosincového setkání měli možnost si vyrobit dva jednoduché obvody s využitím několika polovodičových součástek. Pomocí prvního zapojení potom demonstrovali například základní funkci tranzistoru, detekovali malý proud procházející lidským tělem, měřili zesílení tranzistoru nebo zkoušeli funkci detektoru elektrického náboje. Druhý obvod osazený fotorezistorem tranzistorem a svítivou diodou sloužil jako model automatického rozsvěcení světel při setmění nebo jako jednoduché fotočidlo a umožňoval demonstrovat závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje světla nebo na úhlu dopadajících paprsků.

Všem účastníkům i ostatním příznivcům Elixíru přejeme co nejklidnější adventní čas, požehnané Vánoce a příjemný závěr roku. V novém roce se potom opět budeme těšit na setkání se všemi fyzikálními nadšenci.

Informace ze setkání 3.11.2016:
V průběhu listopadového setkání jsme si povídali o několika atmosférických jevech souvisejících zejména s oblačností a bouřkovou činností. Zkoušeli jsme přitom i prakticky demonstrovat například proudění zahřátého a studeného vzduchu, vznik mraku v láhvi a mlhy ve sklenici, účinky Coriolisovy síly, ochranu před bleskem a jiné. Účastníci si během setkání také vyrobili model tornáda v láhvi nebo jednoduchou vrtulku pro demonstraci proudění vzduchu.

Prosincové setkání bude zaměřeno více prakticky a pokusíme se při něm vyrobit a odzkoušet zajímavá zapojení pro demonstraci funkce některých polovodičových součástek.

Informace ze setkání 20.10.2016:
Říjnové setkání bylo věnováno zkoumání různých druhů pohybů. K demonstraci pohybů posloužil například modelový vláček nebo elektrická roleta, účastníci si také vyráběli setrvačník pro pohyb s malým zrychlením po nakloněné rovině, jehož pohyb je možné zaznamenávat v pravidelných časových intervalech značkami fixou, případně pomocí ultrazvukového senzoru vzdálenosti. Zaznamenané hodnoty jsme zapisovali do tabulek a grafů, diskutovali jsme nad pravidly jejich tvorby i nad tím, co vše z nich lze vyčíst. Zahráli jsme si také opakovací/procvičovací hru obdobnou známému pexesu s tematikou znázornění různých druhů pohybu čerpanou z diplomové práce M. Šrajlové.

Tématem příštího setkání, které proběhne na začátku listopadu, bude meteorologie a jevy s ní spojené.

Informace ze setkání 22.9.2016:První setkání Elixíru v novém školním roce mělo jako zastřešující téma měření. Kromě organizačních informací jsme si tak s účastníky krátce zopakovali něco málo z historie zavádění fyzikálních veličin a jednotek a diskutovali o nových definicích jednotek základních fyzikálních veličin. Všichni si pak měli možnost vyrobit například papírový model posuvného měřítka s noniem nebo vytvořit fyzikální domino na převody jednotek. V další části jsme si potom ukazovali a zkoušeli různé pokusy, které lze dobře a jednoduše realizovat s vhodným počítačovým měřicím systémem. Během příštího setkání se budeme nejenom teoreticky věnovat kinematice.

 

Informace ze setkání 9.6.2016:Během červnového setkání jsme s účastníky experimentálně i teoreticky odvozovali Archimédův zákon a zkoušeli jsme řešit a prakticky ověřovat několik problémových úloh, které mohou sloužit k lepšímu pochopení sil působících na těleso v tekutinách. Účastníci pak také vyráběli a zkoušeli funkci různých karteziánků, hustoměrů nebo modelů horkovzdušných balónů. Všem účastníkům děkujeme za zajímavé nápady a postřehy a především za skvělou atmosféru, kterou dokázali vytvořit během všech setkání v tomto školním roce. Všem také přejeme co nejpříjemnější prázdniny a budeme se těšit i s dalšími zájemci na setkávání a novou inspiraci příští školní rok.

Informace ze setkání 5.5.2016:Tématem květnového setkání byla elektromagnetická indukce. Účastníci si měli možnost ověřit vznik indukovaného napětí doslova na vlastní kůži pomocí cívky s velkým počtem závitů a přiklepávaného magnetu. S využitím klasických demonstračních voltmetrů i PC pak zkoumali průběh indukovaného napětí na cívkách při pohybu magnetu, vznik střídavého proudu a základní vlastnosti transformátorů. Vyráběli si také modely spínaných zdrojů a bezdrátových nabíječek, které dokáží využít energii i z téměř vybitých baterií. Během posledního setkání v tomto školním roce, které se uskuteční v červnu, se pokusíme podrobněji prozkoumat slavný Archimédův zákon.

nformace ze setkání 7.4.2016:Dubnové setkání se neslo ve znamení optických klamů a iluzí. Spolu s účastníky jsme se snažili přijít na kloub tomu, proč nás někdy mozek přesvědčuje, že vidíme něco jiného než ve skutečnosti. Při té příležitosti jsme se také naučili vyrábět barevné anaglyfy a stereogramy, skládali jsme barvy pomocí RGB diody, barevných filtrů nebo rotujících kotoučů, podívali jsme se blíže na principy používané v různých 3D zobrazovacích technologiích a vyráběli jednoduché optické klamy. Příští, květnové setkání bude zaměřeno na jevy související s elektromagnetickou indukcí.

Informace ze setkání 17.3.2016:
Během březnového setkání jsme zkoumali vlastnosti zvuku různých hudebních nástrojů a jiných zdrojů zvuku pomocí počítačového programu SoundcardScope. Účastníci si také měli možnost vyrobit dvojitý, stereofonní mikrofon vhodný například k jednoduchému měření rychlosti zvuku a malý bateriový generátor zvuku použitelný pro různé pokusy, jako je demonstrace obtížnějšího šíření zvuku ve zředěném vzduchu, odraz zvuku, Dopplerův jev a další. Všechny zájemce srdečně zveme na příští setkání, které bude věnováno optickým klamům a metodám prostorového zobrazování.

Informace ze setkání 18.2.2016:
Únorové setkání jsme zahájili sérií pokusů s kapalným dusíkem získaným z blízké chovatelské stanice. Následně jsme zkoušeli a rozebírali řadu dalších pokusů přibližujících skupenské přeměny, jako je regelace ledu, pozorování tuhnutí krystalického vosku, měření tepla poskytovaného zahřívacími sáčky, pozorování kapky vody a lihu na rozpálené plotýnce, vznik mraku a mlhy v láhvi, změna objemu páry při kondenzaci a další. Příští, březnové setkání bude věnováno zvuku a jevům, které s ním souvisí.

Informace ze setkání 7.1.2016:
Na lednové setkání jsme pozvali jako hosta Tomáše Feltla, který nám přišel přiblížit technologii 3D tisku a možnosti jejího využití ve škole. Účastníci si mohli prohlédnout a vyzkoušet řadu 3D tištěných výrobků vhodných pro využití při výuce a sledovat celý proces tisku včetně tvorby modelu pomocí jednoduchého programu. Dověděli se také mnoho zajímavého o historii 3D tisku, možnostech jeho použití, různých typech používaných zařízení a diskutovali o výhodách a úskalích použití 3D tisku ve školním prostředí. Všichni zájemci jsou srdečně zváni na únorové setkání, které bude věnováno skupenským přeměnám a souvisejícím termodynamickým jevům.

Informace ze setkání 3.12.2015:
Poslední setkání v tomto roce se neslo ve znamení zrcadel. Účastníci si při sklenici adventního punče vyzkoušeli, jak těžké je kreslit a psát pouze při pohledu do zrcadla, zkoumali vlastnosti obrazu vytvářeného rovinnými a kulovými zrcadly, ověřovali funkci koutových odražečů, konstruovali kaleidoskop nebo periskop a debatovali o řadě dalších zajímavostí souvisejících s odrazem světla. Jako demonstrační pomůcku si potom měli možnost vyrobit laserový zobrazovač s rozmítaným paprskem a modely kulových zrcadel, které je možno přichytit na magnetickou tabuli. Všem účastníkům i ostatním příznivcům fyzikálního bádání přejeme pokojné Vánoce a příjemný konec roku a budeme se těšit se všemi zájemci na společná setkání v příštím roce.

Informace ze setkání 5.11.2015:
Při listopadovém setkání jsme se podle plánu ještě věnovali energiím a jejich přeměnám. Účastníci si dodělávali některé demonstrační pomůcky z říjnového setkání a zkoušeli jejich funkci. Svoji důvěru v zákony fyziky si potom testovali vypouštěním závaží na niti těsně od nosu a zkoušeli také počítat účinnost přeměny chemické energie zapáleného lihu v krabičce na mechanickou energii vystřelené krabičky, nebo geometricky určovat práci vykonanou při použití nakloněné roviny. To, že lze přenášet elektrickou energii i lidským tělem, následně ověřovali propojením audio výstupu PC a reproduktorů vyrobenými vodiči, jejichž přerušenou část nahradily ruce držící oba konce. Prosincové setkání, na které jsou všichni zájemci srdečně zváni, bude věnováno geometrické optice.

Informace ze setkání 8.10.2015:
Během říjnového setkání jsme se teoreticky i prakticky zabývali různými druhy energií. Kromě rozboru konkrétních situací ze života z hlediska přeměn energie a demonstrací účinků polohové a kinetické energie těles jsme vyráběli některé pomůcky pro předvádění energetických přeměn. Účastníci si tak kompletovali autíčko na balónkový reaktivní pohon z 3D vytisknutých dílků, vyráběli jednoduchou plechovou turbínku nebo generátor elektrického proudu z vyřazených DVD mechanik, kterým napájeli svítivé diody a motorky od chladicích větráčků PC zdrojů. Protože jsme nestihli dodělat a vyzkoušet všechny výrobky a objevily se další náměty, které by stálo za to prozkoumat, rozhodli jsme se ještě příští setkání věnovat tématům práce, výkonu a energie.

Informace ze setkání 10.9.2015:
První setkání Elixíru ve školním roce 2015/2016 bylo zaměřeno na některé možnosti využití papíru ve výuce fyziky. Účastníci si vystříhali jednoduchou papírovou turbínku, větrný míč, nebo vrtulníček a zkoušeli, jak by se daly tyto hříčky využít s žáky ve škole. Dále zkoumali vlastnosti papíru, jako je objemová a plošná hustota, diskutovali rozměry standardizovaných formátů papíru a jako námět na žákovské laboratorní cvičení měřili několika metodami tahovou odolnost papíru. Kromě toho si měli možnost vyzkoušet několik zajímavých experimentů předváděných na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Říjnové setkání, na které jsou všichni zájemci srdečně zváni, bude věnováno různým formám energie a jejich přeměnám.

Informace ze setkání 4.6.2015:
Během posledního setkání v tomto školním roce jsme s účastníky porovnávali různé látky z hlediska jejich základních vlastností. Kromě kvalitativního porovnávání hustoty pevných látek, kapalin i plynů (vzduchu, oxidu uhličitého a butanu) jsme například měřili tvrdost dřeva vtlačováním ocelové kuličky, určovali průhyb stěn skleněné láhve a diskutovali o souvisejících pojmech. Zabývali jsme se například také skupenskými přeměnami a částicovým složením látek při pozorování Brownova pohybu v roztoku mléka, nebo při měření průměru molekuly kyseliny olejové.

Informace ze setkání 14.5.2015:
Při květnovém setkání nám pozvaný host Tomáš Feltl představil základní vlastnosti a možnosti práce s programovatelným čipem Arduino a sadou připojitelných senzorů. Všichni účastníci si potom měli možnost vyzkoušet několik připravených projektů na řízení zapojených svítivých diod, bzučáku, servo motorku, nebo s využitím ultrazvukového senzoru vzdálenosti a čidla teploty. Sami si dále zkusili naprogramovat například model parkovacího senzoru, poplašného zařízení a podobných projektů podle vlastních nápadů a diskutovali možnosti využití programovatelných elektronických obvodů ve výuce fyziky a technických předmětů. Poslední, červnové setkání se uskuteční 4. 6. a bude věnováno praktickému zkoumání základních vlastností látek.

Informace ze setkání 16.4.2015:
Tématem setkání v dubnu byl tlak v kapalinách a plynech. S účastníky jsme stavěli a proměřovali hydraulická zařízení, rozebírali funkci kouzelné skleničky, ze které nevytéká po obrácení voda, měřili tlak pomocí Torricelliho pokusu s hadicí vody i pomocí stříkačky a siloměru, vyráběli z injekčních stříkaček funkční pumpy a mezitím zkoumali různé problémy, které s tlakem v tekutinách souvisí. Na příští setkání, které se uskuteční 14. 5., máme pozvaného speciálního hosta, který nás zasvětí do tajů robotiky. Účastníci si při setkání budou moci tyto technologie prakticky vyzkoušet a prodiskutovat, jak by se daly s relativně malými náklady využít ve výuce fyziky a technických předmětů. 

Informace z exkurze 16.3.2015:
V pondělí 16. 3. jsme se s některými účastníky našeho centra připojili k exkurzi do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, kterou organizovalo regionální centrum v Chrudimi. Více než čtyři hodiny nám byl skvělým průvodcem Mgr. Jan Veselý, který nás nejdříve při pozorování Slunce seznámil s funkcí a obvyklým vybavením hvězdáren, přiblížil nám různé druhy teleskopů používaných pro astronomická pozorování a objasnil ledacos z astrofyziky Slunce. Následně jsme se přesunuli do prostor nově vybudovaného a technicky unikátního planetária, kde jsme se díky důmyslné projekční technice proletěli v okolí blízkých planet i vzdálených galaxií a dozvěděli se mnoho zajímavostí o naší Sluneční soustavě i struktuře vesmíru. Měli jsme také nevšední možnost nakouknout do zákulisí technického vybavení planetária a naši návštěvu jsme ukončili prohlídkou interaktivní expozice v budově planetária. Děkujeme panu Veselému za profesionální a milý přístup s jakým se nám věnoval a Ritě Chalupníkové za organizaci celé exkurze.

Informace ze setkání 12.3.2015:
Během březnového setkání si účastníci měli možnost vyzkoušet některé klasické i méně známé pokusy s využitím syrových a vařených vajec, nebo jejich skořápek. Kromě klasického točení vajíčky, stavění na špičku, či dostávání vařeného vejce do lahve a z lahve jsme tak například měřili reálnou pevnost vaječné skořápky, sledovali chování vejce v mikrovlnce a při průstřelu vzduchovkou, zkoumali, jak se chová vejce v kapalinách nebo v proudu vzduchu, vyráběli kompas z vaječné skořápky a mnoho dalšího. Příště bychom se rádi věnovali mechanice tekutin.

Informace ze setkání 12.2.2015
Při únorovém setkání jsme se kromě plánování budoucích aktivit dostali ke slíbeným pokusům se soupravičkou na přenos IR záření vyrobenou během setkání v prosinci. Účastníci si tak mohli vyzkoušet kromě přenosu zvukového signálu IR zářením ve vzduchu, ve vodě, nebo v optickém vlákně například odraz IR paprsku, jeho ohyb čočkou, nebo rušení v nehomogenním prostředí rozvířené vody. Průběh signálu z IR přijímače jsme potom analyzovali v programu Audacity a porovnávali jsme tak například hudební signál, periodický průběh svitu zářivek, nebo signály vysílané dálkovými IR ovladači. V druhé části setkání jsme pomocí malé černé kartičky a špendlíku zkoumali různé funkce a vlastnosti lidského oka. Námětem příštího setkání, posledního před Velikonocemi, bude Fyzika s vejci. 

Informace ze setkání 15.1.2015
Na první setkání v tomto roce se bohužel kvůli pracovním povinnostem na poslední chvíli nemohla dostavit řada pravidelných účastníků. Využili jsme toho k tomu, aby si ti, kdo přišli, mohli doplnit témata z minulých setkání, kterých se neúčastnili. Někdo si tak vyráběl IR vysílač a přijímač z minulého setkání, jiní stavěli detektor elektrického náboje a malých proudů a ověřovali jeho funkci. Opakovali jsme také různé jednoduché pokusy na pohybové zákony a zkoušeli experimentovat s měřicím systémem Vernier. Původně plánovaný program, při kterém si vyzkoušíme slíbené další pokusy s vyrobenou soupravou pro přenos IR záření a budeme se také snažit pomocí jednoduchých experimentů prozkoumat některé fyzikální vlastnosti lidského zraku, jsme přesunuli na příští, únorové setkání.

Informace ze setkání 18.12.2014
Předvánoční setkání bylo provoněno punčem a cukrovím, které donesly šikovné účastnice. Zručnost všech účastníků se potom potvrdila i při výrobě zařízení na dálkový přenos infračerveného záření. S vyrobenými zařízeními jsme si stihli vyzkoušet několik pokusů demonstrujících vlastnosti infračerveného záření, jako je jeho pohlcování různými materiály, odraz, nebo šíření optickým kabelem. K některým dalším pokusům, které už jsme nestihli vyzkoušet, se ještě vrátíme během příštího setkání. Lednové setkání bude kromě toho zaměřeno na fyzikální vlastnosti lidského oka. Všem účastníkům srdečně děkuji za jejich inspiraci a skvělou atmosféru vytvořenou během podzimních setkání, přeji všem klidné a požehnané Vánoce v kruhu nejbližších a budu se těšit na setkání se všemi „fyzikálními nadšenci“ v příštím roce.

Informace ze setkání 20.11.2014
Během listopadového setkání jsme se zabývali těžištěm těles. Účastníci si vyzkoušeli řadu jednoduchých pokusů a problémů, které souvisí s polohou těžiště, a diskutovali, jak je využít při výuce. Následně si vyráběli tři jednoduché hračky demonstrující vlastnosti těžiště – papírovou berušku, která je vyvážená na sosáčku, podle návodu V. Piskače, žabku ze zakulacené krabičky s ocelovou kuličkou a papírový dvojkužel, který jezdí po šikmo uložených špejlích zdánlivě do kopce. Při posledním setkání v tomto roce se budeme zabývat elektromagnetickými vlnami, a pokud vše dobře dopadne, vyrobíme si jako předvánoční dáreček jednoduchý vysílač a přijímač infračerveného záření, pomocí kterých lze efektně předvádět základní vlastnosti záření.

Informace ze setkání 24.10.2014:
Říjnové setkání Elixíru se neslo ve znamení pokusů na pohybové zákony. Účastníci si mohli vyrobit model vznášedla nebo jednoduchou reaktivní turbínu z brček, ověřit si setrvačné vlastnosti vzduchu a různých těles, prozkoumat, jak ovlivňuje magnetická síla pohyb ocelové kuličky, analyzovat pomocí měřicího systému urychlování vozíku, sledovat pohyb vyrobené lihové rakety na zpomaleném videozáznamu, vyzkoušet si výkonnější vodní raketu na stlačený vzduch a řadu dalších experimentů. Příští, listopadové setkání chceme věnovat zkoumání těžiště a jevů, které s těžištěm souvisí. Pokud máte nějaký svůj oblíbený experiment na toto téma, budeme moc rádi, když se o něj přijdete podělit s ostatními.

Informace ze setkání 25.9.2014:
První setkání Elixíru v Poličce v tomto školním roce se neslo ve znamení určování rozměrů a vzdáleností. S loňskými i novými účastníky jsme si připomněli některé historické souvislosti zavádění různých délkových měřicích jednotek a přemýšleli jsme, jak lze tyto zajímavosti využít při výuce. Vymýšleli jsme také některé praktické metody měření různých rozměrů pomocí jednoduchých měřidel. Dále jsme určovali hodnotu čísla pí měřením průměru, obvodu a obsahu CD. Nakonec jsme si sestrojili jednoduché zrcátkové dálkoměry, které mohou přiblížit princip měření velkých vzdáleností pomocí úhlového zaměřování. Během říjnového setkání bychom se chtěli věnovat pohybovým zákonům. Pokud se rozhodnete přijít podívat, můžete si přinést na ukázku pro ostatní nějaký oblíbený experiment na toto téma, ale i bez experimentu budete srdečně vítáni.

Informace ze setkání 12.6.2014:
Během posledního setkání v tomto školním roce si měli účastníci možnost vyrobit z několika tranzistorů a dalších součástek jednoduchý zesilovač elektrického proudu. S vyrobeným zařízením potom zkoušeli, jak jednoduše demonstrovat tranzistorový jev, ukázat souvislost elektrického náboje s elektrickým proudem, nebo otestovat, jak dobře/špatně vedou různé látky elektrický proud. Přejeme všem účastníkům i ostatním učitelům mnoho krásných zážitků o prázdninách a budeme se těšit se všemi zájemci na setkání v příštím školním roce.

Informace ze setkání 15.5.2014:
Původně plánované téma květnového setkání bylo z důvodu nižší účasti přesunuto na příští setkání v červnu, aby o něj nepřišli účastníci, kteří o slíbené téma měli zájem, ale nemohli se tentokrát dostavit. Věnovali jsme se proto opakování toho, co kdo nestihl z minulých setkání, především spektroskopii a šíření světla v prostředí, a také jsme si zkoušeli jednoduché experimenty s využitím počítačového měřicího systému a čidly teploty, síly a tlaku. Srdečně zveme všechny zájemce na poslední letošní setkání v červnu, kde bychom se rádi věnovali slíbené detekci malých proudů a nábojů a kde bychom také chtěli naplánovat, čemu a jakou formou se věnovat v příštím roce.

Informace ze setkání 24.4.2014:
Při dubnovém setkání jsme s účastníky sledovali a porovnávali spektra záření různých zdrojů světla pomocí vyrobených spektroskopů a pomocí počítačového spektrofotometru. Zabývali jsme se přitom i tím, jak ovlivňují procházející světlo barevné filtry nebo zabarvené roztoky. Zkoumali jsme také funkci optických vláken a vyráběli z krabic jednoduché zařízení simulující funkci endoskopu. Během plánovaného květnového setkání bychom si chtěli vyrobit jednoduché zesilovače malého proudu a vyzkoušet si, jak s nimi sledovat například průchod elektrického proudu lidským tělem, nebo vznik elektrického náboje.

Informace ze setkání 20.3.2014:
Březnové setkání se neslo ve znamení zkoumání magnetické síly působící na vodič s proudem v magnetickém poli. Kromě základních demonstračních pokusů jsme s účastníky vyráběli jednoduché stejnosměrné elektromotorky, zkoumali jejich funkci a měřili jejich příkon. Dále jsme podle námětu L. Dvořáka vyráběli jednoduché reproduktory z kousku polystyrenu, drátu a magnetu, které po připojení k hudebnímu přehrávači skutečně slyšitelně hrály. Kromě dubnového setkání, které chceme věnovat šíření světla, optickým kabelům a spektrometrii zveme srdečně všechny zájemce na přednášku RNDr. Zdeňky Koupilové, Ph.D. o teorii a objevu Higgsova bosonu, která se uskuteční v pondělí 31. 3. 2014 od 14:30 hodin v učebně fyziky na Gymnáziu v Poličce.

Informace ze setkání 20.2.2014:
Při únorovém setkání jsme se nejdříve zabývali tepelnými motory. Sledovali jsme nový funkční model parního stroje, napodobovali jsme zážehový motor zapalováním lihových par v krabičce od kinofilmu elektrickou jiskrou a pokoušeli se měřit energii vystřelené krabičky. V druhé části setkání si účastníci zhotovili diodový zobrazovací zdroj k dříve vyrobené optické lavici a zkoumali, jak se zobrazí předmět pomocí různých čoček a zrcadel. Březnové setkání bychom chtěli věnovat magnetické síle a jejím aplikacím. Snad se nám podaří vyrobit a rozchodit jednoduché motorky a reproduktory, na kterých by byl dobře vidět princip jejich funkce.

Informace ze setkání 23.1.2014:
V první části lednového setkání Elixíru v Poličce si účastníci měli možnost vyzkoušet laboratorní cvičení, při kterém vážili mince pomocí jednoduchých vah vyrobených z papíru a špendlíku. Druhá část setkání potom byla věnována výrobě a testování několika druhů jednoduchých raket. Zkoušeli jsme měřit tahovou sílu lihové rakety z PET lahve, vyrábět raketky z alobalu a sirek vhodné k žákovskému soutěžení a rozpohybovat raketu na stlačený vzduch. Při plánovaném únorovém setkání bychom se chtěli kromě příspěvků účastníků ještě částečně vrátit k optice, vyrobit si zobrazovací jednotku k jednoduché optické lavici a naučit se s ní experimentovat. Všichni, kdo přijdou, se také mohou těšit na představení nových pomůcek, které si bude možné zapůjčit.

Informace ze setkání 12.12.:
Prosincové setkání Elixíru v Poličce bylo věnováno zvuku, který účastníci zaznamenávali a analyzovali pomocí vyrobeného elektretového mikrofonu a volně dostupných počítačových programů využívajících zvukové karty počítače. S vyrobenými mikrofony jsme například zkoušeli porovnávat zvuky různých hudebních nástrojů, lidského hlasu, nebo měřit rychlost zvuku. Všem kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili některého z prvních čtyř setkání, srdečně děkuji za jejich inspirativní podněty a příjemnou atmosféru, kterou vždy vytvořili, a těším se na další setkávání se všemi zájemci v příštím roce.

Informace ze setkání 28.11.:
Hlavním tématem třetího setkání v Poličce byl magnetismus. Spolu s deseti účastníky jsme si vyzkoušeli, jak se projevuje magnetická síla mezi magnety, jak rozpoznat neoznačené póly magnetů, vytvářeli jsme trojrozměrné a dvojrozměrné modely magnetického pole v okolí magnetu i složitějších polí tvořených více magnety. Účastníci si vyrobili podle námětu Z. Poláka přenosné „zobrazovátko“ magnetického pole ze skleněných destiček a železných pilin a také pomůcku v podobě kovové trubičky levitující v magnetickém poli prstencového magnetu, kterou lze využít jako zajímavou problémovou úlohu. Kromě dalších pokusů s magnety jsme potom debatovali o některých problémech, které se týkají výuky tohoto tématu. Účastníci prosincového setkání se mohou těšit na hrátky se zvukem zaznamenaným pomocí vlastnoručně vyrobeného mikrofonu a na několik jednoduchých předvánočních experimentů.

Informace ze setkání 17.10.:
Při druhém setkání v Poličce dokázalo všech dvanáct účastníků, že si kromě „teoretického umění fyzikálního“ umí dobře poradit i s pilkou, vrtačkou, lepicí a pájecí pistolí a zhotovili si funkční optickou lavici z čoček, elektrikářské lišty a žárovky podle námětu z jedné dílny L. Dvořáka. Těm, kteří se setkání tentokrát nemohli zúčastnit, můžeme při některém z příštích setkání ukázat, jak si takovou pomůcku do výuky zhotovit. Kromě výroby optické lavice a experimentování s ní jsme si předvedli některé možnosti využití fyzikálních pomůcek, které si mohou účastníci vypůjčit do svojí školy. Během dalších setkání se budeme snažit ukázat vždy nějaký jednoduchý experiment, který by přiblížil konkrétní možnosti těchto pomůcek (vítány budou samozřejmě i náměty od samotných účastníků). Tématem příštího setkání bude magnetismus, který si zkusíme přiblížit pomocí řady jednoduchých experimentů. Prosíme účastníky, aby si rozmysleli, jak dané téma sami vyučují, co jim dobře funguje a v čem vidí případná úskalí výuky magnetismu. Vřele vítáni budou jak tradiční, tak i všichni noví zájemci o zkoumání tajů fyziky a její výuky.

Informace ze setkání 26.9.:
Ve čtvrtek 26. 9. se sešlo na gymnáziu v Poličce 12 učitelek a učitelů fyziky k prvnímu místnímu setkání v rámci projektu Elixír do škol. Přes nepříliš příznivé deštivé počasí jsme se pustili do pokusů z elektrostatiky a většina jich kupodivu i vycházela. Kromě hraní s brčky a papírovými kapesníčky jsme také hovořili o možnostech, které nám projekt nabízí, a o tématech, kterými bychom se v budoucnu rádi zabývali. Většina účastníků se shodla na tom, že kromě výměny zkušeností a novinek uvítá možnost vyrobit si během společných setkání nějaké jednoduché experimentální pomůcky na oživení výuky fyziky. Rádi mezi sebou přivítáme i další učitele fyziky z okolí, kteří se chtějí nakouknout, jak učí fyziku někdo jiný, nebo jsou ochotni podělit se o své vlastní zkušenosti.

 

Image Gallery